Stanovy „Spolku skřítka Kořínka“

S T A N O V Y
Spolku skřítka Kořínka

Článek I
Název spolku a sídlo

Spolek skřítka Kořínka (dále jen „spolek“).

Článek II
Sídlo spolku

Otov 38, 345 22 Poběžovice.

Článek III
Účel a hlavní aktivity spolku

Účel spolku je setkávání dětí a rodičů s cílem utvářet kladný vztah s přírodou a uvědomit si její důležitost, provozovat dětskou skupinu a realizovat volnočasové aktivity převážně
v přírodě pro školní i předškolní děti, včetně pomoci nemocným lidem (převážně malým dětem) s atopickým ekzémem.

Spolek bude tento účel plnit prostřednictvím vyvíjení činností v těchto oblastech:

vybudování dětské skupiny a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (Farmářská školička skřítka Kořínka)
realizace aktivit posilujících a pomáhajících k utváření kladného vztahu dětí k přírodě a k uvědomění si její důležitosti; schopnost soužití s přírodou a umět šetrně využívat její zdroje
Mikrofarma – vytvoření mikrofarmy a mikropolíčka – poskytování informací
o farmaření, chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Vzdělávací program pro děti, školy, školky a další. Zapojení (nejen) dětí do chodu celé mikrofarmy.
propagování a používání produktů místních zemědělců
volnočasové aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče i prarodiče (vyrábění – kreativní činnost, znakování malých dětí, dodržování tradic, hromadné čtení, cvičení, výlety, přednášky, besedy a další)
volnočasové aktivity pro školní děti (kreativní a výtvarná činnost, doučování, cvičení, hry, povídání, výlety, besedy a další)
akce – rodinné závody a soutěže, akce v přírodě, výlety – poznávání okolí; hlavní téma: Jak žít v přírodě a s přírodou
pomoc s atopickým ekzémem, zdravý životní styl, racionální přístup k životu a jak dostat atopický ekzém pod kontrolu (vlastní zkušenosti)
setkávání generací – předávání životních zkušeností mezi generacemi

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo kdokoliv mladší
se souhlasem zákoného zástupce. Zákonný zástupce není přímý člen, tak není oprávněn volit a nemůže být volen. Volit a být volen smí jen člen svéprávný
a starší 18 let.
2. Formy členství – externí, interní:
a) Externí členství – vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského poplatku. Externí členové nemají právo podílet se na vedení organizace.
b) Interní členství – toto členství vzniká nejdříve po roce řádného členství ve spolku, podáním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku.
3. Podmínkou externího členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce a souhlas členské schůze spolku o jeho přijetí, který dále schvaluje členská schůze.
Podmínkou interního členství je minimálně roční členství, aktivní účast na akcích pořádaných spolkem, dále pak podání žádosti o interní členství, která musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon, e-mail, důvod žádosti, datum, podpis a místo. O získání plnoprávního členství – interního členství – rozhoduje předseda spolku.
4. Externí i interní členství spolku vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.
5. Externí člen spolku:
a) podporuje cíle spolku,
b) podílí se na činnosti spolku,
c) dodržuje převzaté závazky vůči spolku – dodržuje stanovy spolku,
d) přispívá na zlepšení činnosti spolku,
e) svědomitě vykonává povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,
f) respektuje rozhodnutí orgánů spolku,
g) hájí dobré jméno spolku
h) obrací se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
i) má právo být informován o aktivitách spolku,
j) může kdykoliv ze spolku vystoupit.
6. Interní – plnoprávní člen:
a) podporuje cíle spolku,
b) podílí se na činnosti spolku,
c) dodržuje převzaté závazky vůči spolku – dodržuje stanovy spolku,
d) přispívá na zlepšení činnosti spolku,
e) svědomitě vykonává povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,
f) respektuje rozhodnutí orgánů spolku,
g) hájí dobré jméno spolku
h) obrací se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
i) má právo být informován o aktivitách spolku,
j) má povinnost účastnit se všech členských schůzí pořádaných spolkem
s hlasovacím právem,
k) má právo volit a být volen do vedení a orgánů spolku,
l) může kdykoliv ze spolku vystoupit.
7. Každy člen zaplatí členský příspěvek, jehož roční výši stanoví členská schůze.
8. Členství spolku zaniká doručením písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Dále pak vyloučením člena členskou schůzí, úmrtím člena či zánikem spolku nebo ukončením činnosti spolku.
Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jmeno spolku.

Článek V
Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku a jeho povinnosti
1. Statutární orgán spolku je individuální a tvoří jej předseda spolku. Výbor má
3 členy (předseda, pokladník a člen výboru) a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období 5 let, vyjma předsedy, ten má doživotní funkci (funkce po dobu trvání činnosti spolku).
2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.
3. Předseda spolku je výkonným orgánem, má výhradní právo vystupovat jménem spolku a podpisovat smluvní závazky spolku. Jménem spolku, ve zvláštních případech, je oprávněn jednat, předsedou zvolený, člen výrobu, případně další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho
z výše uvedených funkcionářů.
4. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.
5. Povinnosti předsedy spolku:
a) je zodpovědný za koordinaci všech činností spolku
b) připravuje zprávy o činnosti spolku, výroční zprávu pro ministerstvo,
c) stanovuje koncepci a cíle spolku na příští volební období
d) je zodpovědný za finanční prostředky a finanční stránku spolku. Má právo disponovat s finančními prostředky a navrhovat odměny členům spolku,
e) má právo svolat mimořádnou členskou schůzi,
f) jeho funkční období je doživotní.

Oddíl 3 – Delegát
1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen interními členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.
2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.
3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

Článek VI
Správní rok

1. Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII
Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou příjmy z činností spolku, členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění, sponzorské dary, jiné příspěvky
z veřejných i soukromých fondů a získané dotace a granty.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku nebo předseda spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII
Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na případné dluhy vzniklé činností spolku a dále pak plnoprávným členům – dle investice do spolku, činnosti pro spolek. O tomto rozdělení rozhoduje předseda spolku.

Článek X
Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. Jakékoliv doplnění nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.
2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

Předseda spolku na důkaz svého souhlasu se zněním těchto stanov níže připojuje svůj podpis.

V Otově, dne 10. října 2017

Předseda spolku:

Stanislava Kořínková