Přihláška do spolku skřítka Kořínka

Spolek skřítka Kořínka
Otov 38, 345 22 Poběžovice

Přihláška do Spolku skřítka Kořínka
(dále jen „spolek“)

Příjmení, jméno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodné číslo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa bydliště : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. číslo/mobil : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E- mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práva a povinnosti člena spolku:

1. Souhlasit se stanovami spolku
2. Podporovat cíle spolku a podílet se na činnosti spolku
3. Plnit úkoly spolku směřující ke splnění usnesení členské schůze a stanov
4. Přispívat na zlepšení činnosti spolku, propagovat zásady spolku
5. Svědomitě vykonávat povinnosti vyplívající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen
6. Respektovat rozhodnutí orgánů spolku a pečovat o majetek spolku
7. Obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
8. Právo kdykoliv ze spolku vystoupit
9. Platit včas členské příspěvky

Členský příspěvek se stanový ve výši 350 Kč na každého člena spolku za příslušný správní rok.
V případě, že člen hodlá ukončit členství, je povinen tak učinit písemnou formou a doručit předsedovi spolku.
Návštěva spolku je vždy časově omezena a řídí se dle časů kroužku, besed atd. a individuální dohodou s předsedou, který vše dohodne s vlastníkem nemovitosti..
Tento rozpis je vždy umístěn ve spolku nebo na webových stránkách spolku (www.ukorinku.cz).

Čestné prohlášení

Podepsáním této přihlášky potvrzuji, že proti mé osobě není v současné době vedeno žádné vyšetřování ani soudní jednání v jakékoli trestné věci, ani nejsem členem žádné extremistické organizace, která by směřovala k potlačení práv a svobod občana s jakýmkoli politickým, rasovým ani náboženským smýšlením. Jsem si vědom, že na základě nepravdivého prohlášení mi bude okamžitě ukončeno členství ve pobočného spolku bez jakékoli náhrady.
Četl jsem bez výhrad a potvrzuji svým podpisem při plném vědomí a bez nátlaku.

Otov, dne . . . . . . . . . . . . . .

……………………………. …………………………….
Podpis žadatele (zákonného zástupce) podpis předsedy spolku