20861088_767316073461396_532432809_o

Sponzoři a partneři

Informace o společnostech, firmách a lidech, kteří nám pomohli nebo stále pomáhají, abychom mohli uskutečnit vše, co děláme :-).

Všem patří veliké díky…

Děkujeme za Vaši podporu, bez Vás bychom se nedostali až sem.

Opravdu velké díky patří společnosti HAAD Company s.r.o.
Nebudeme Vám lhát, pomáhá nám HAAD.

Velkou a silnou podporu nám dává společnost Ferda´s group z Domažlic
Skřítek s Ferdou, to je dvojka, domluví se, stojí školka.

Partneři z řad dobrovolníků
Velký dík patří:
Adamovi, Jakubovi, Iloně – za neuvěřitelnou podporu a jejich vlastní nasazení pro náš Spolek. Ze srdce děkuji, bez nich bychom se neposunuli ani o krůček. Velké porozumění, co mi bere dech a opravdu velká pomoc jak psychická, tak po pracovní stránce. Profesionálové každým coulem.
Lubošovi – za bezbřehou ochotu dřít do úmoru za každého počasí.
Honzovi – za vytvoření nových web stránek a velkou trpělivost.
Evě 1 – za obrovskou podporu a pomoc s papírováním. Její rady byly pro náš Spolek velmi důležité a díky ní jsme neudělali tolik chyb.
Petrovi – za obrovskou finanční pomoc (půjčku), protože bez něj bychom vlastně nemohli vybudovat nic. Vlastní zdroje již nebyly a půjčky jsou zakletý kruh.
Zuzce – za veškeré rady a podporu při budování školičky.
Pavlíně – za krásného skřítka Kořínka, který byl vytvořen jen a jen pro nás.
Petře – za to, že se rozhodla jít do vzniku něčeho, co byl vlastně jen vysněný projekt.
Danovi 1 – za všechny věci, rady, kontakty a pomoc a plno dalšího.
Evě 2  za pomoc s reklamou a letáčky.
Danovi 2 – za to, že šel do něčeho, co již pro něj není „top“.
Janě – za ohromnou pomoc při pořádání akcí, za velkou část výrobků a nápadů. Dalším členům rodiny za přiloženou ruku při akcích.
Nikole – za to, že vždy byla tam, kde to bylo potřeba. Její pomoc je také nenahraditelná.
Hance – za pomoc vlastně také se vším, co se týkalo vzniku školičky.
Lucce – za pomoc s propagací školičky a přípravou letáčků a prezentace.
V neposlední řadě, mému muži, Bobovi – za to, že to všechno vydržel.
Dále všem, kteří nechtějí být jmenováni. Bez nich bychom zůstali na místě a nikam se neposunuli. Děkujeme

Vážíme si času, který jste nám věnovali a těšíme se na další spolupráci.

Pro naše partnery

Hledáme partnery, kteří podpoří naše současné i budoucí projekty. Rádi bychom od partnerů spolku získali finanční, věcnou nebo materiální podporu.

Finanční podpora

Věcná podpora (reklamní předměty), která může být využita jako odměna v soutěžích a nebo zpeněžena v rámci akce
Materiální podpora pro práci v našich dílničkách apod.
Nabídka poskytované služby

Nabídka za Vaši podporu

Partnerům dle poskytnuté podpory nabízíme:
Vystavení loga u vstupu do Farmářské školičky.
Možnost reklamy na našem voze v určité velikosti.
Prezentaci na námi konaných přednáškách, besedách a seminářích. Instalaci banneru na akcích (přenosný), na venkovním dětském hřišti (stálý).
Uvádění loga na našich propagačních materiálech, letácích, tištěných k jednotlivým akcím.
Vložení loga na webové stránky spolku ukorinku.cz, možnost informovat na facebookových stránkách Spolek skřítka Kořínka, Farmářská školička a Akce, výlety a zajímavosti (nejen) pro děti – Okres Domažlice.
Reklamu v informačních novinách „Kořínkoviny“.

Sponzorské dary nebo využití darů?

Každý finanční, věcný nebo materiální dar bude využit pouze na aktivitu, která vede k fungování, rozvoji či podpoře Spolku skřítka Kořínka (samotného spolku, Farmářské školičky, Mikrofarmy, Environmentální výchova atd.).
Spolek – nákup materiálu pro kroužky, pokrytí nákladů spojených s pořádáním akcí pro děti, dospělé i seniory (dárky, diplomy a další). Dále podpora atopiků – vybudování solné jeskyně.
Farmářská školička – dovybavení nábytkem, hračkami, podpora provozu a reklamní činnosti a další.
Mikrofarma – nákup materiálu na postavení příbytků či plotů, nákup krmiva a výživy pro zvířata.
Environmentální výchova – budování přírodní zahrady.
Přizvání specialistů a odborníků na besedy nebo semináře.

Co očekáváme od partnerů spolku
a farmářské školičky

sponzorský dar (finanční podporu v jakékoliv výši), výrobky či materiál (který je možné využít nebo event. prodat
a utrženou částku použít na potřeby spolku)
věcné dary (dárky nebo odměny pro děti)
vzájemnou spolupráci, propagaci, podporu či pomoc

Finanční prostředky budou využity na:

vybavení a rozvoj spolku, farmářské školičky
nákup hraček, her, knih a dalšího vybavení pro děti do herničky
pořízení materiálu na tvoření a výrobu pro tvořivé dílničky
náklady spojené s výlety za poznáváním okolí
nákup odborné literatury (atopický ekzém)
přizvání specialistů či odborníků na besedy a semináře
nákup zdravotních testovacích sad na zjištění potravinové intolerance či alergie atd. pro sociálně slabší jedince
pořízení zvířat na naši mikrofarmu a nákup jejich krmení či vitamínů